Om Projektet

Projektet för kungsfiskarens reproduktion och fortlevnad i Klippan kommer att bestå av många åtgärdspunkter och nya lösningar, vilket vi kommer att beskriva på denna sida. Bakgrunden till projektet är den negativa trend vi har upplevt av misslyckade häckningar och fortplantningsförsök i vår kommun.

Statusen på många kända häckningsplatser är dålig och ger inte optimala förutsättningar för att häckningar ska lyckas. Hoten är många, dels har gamla strandbrinkar där häckningar förekommit eroderat och rasat ner. På en känd superlokal som exempel, sluttar brinken så att mink med lätthet kan ta sig in i bohålen och ta ägg ungar eller ruvande vuxna kungsfiskare. Detta har också skett på nämnda plats. Höga flöden på kända häckningslokaler har dessutom förstört bohål och dränkt nästan flygfärdiga ungar.

Ett annat problem har varit mänsklig aktivitet vid kända häckningsplatser där kungsfiskare har lämnat sina ungar på grund av upprepade störningar. Detta i kombination av de minskade antalet lämpliga brinkar har medfört att antalet kungsfiskare inte är vad det en gång har varit.

En konstgjord brink byggd 2010

Som en första åtgärdspunkt har lämpliga brinkar grävts fram på några platser och gamla brinkar har bättrats på så gott det går. Detta har redan pågått i några år. Detta räcker dock inte då många häckningsplatser och åsträckor har försvunnit på grund av våra egna intressen av friluftsliv. En inventering har inletts och nya platser som är lämpliga har hittats. Dock saknas tillräckligt höga brinkar vid ett flertal platser som därför kommer att höjas något.

Vi lägger fokus på att den naturliga formen ska bibehållas och brinken kommer även att erosionsskyddas. Naturliga lösningar kommer att användas.

Mitt i naturen besöker projektet

En speciell boholk kommer också att tas fram för de ställen där brinkar helt avsaknas men att biotopen ändå attraherar kungsfiskare på grund av födotillgång och där störningar är minimala. Liknande metoder har testats bland annat i Tyskland och har fungerat utmärkt. På de platser där åtgärder kan bli aktuella kommer markägare och fiskerättsinnehavare samt berörda myndigheter att kontaktas och bara där vi får positiv respons blir åtgärder aktuella.

I förlängningen vill vi också skapa småfisklokaler inom revir också dessa på lämpliga platser. I dessa fall kommer vi också här rådgöra med fiskerättsinnehavare, markägare samt berörda myndigheter.

 

 

 

 

 

 

 

Inom projektet ingår skötsel av en utjämningsdamm som har attraherat födosökande kungsfiskare. Dammen finns inom ett känt revir och är mycket rik på småfisk som småspigg och elritsa. Här har ungar haft lätt att fiska och riskerar inte att drunkna i samma grad som i rinnande vattendrag. Därför lägger vi också fokus på att bevara denna unika miljö. Då dammen riskerar växa igen på sikt, kommer en mekanisk avverkning av vass och annan vattenvegetation att ske en till två gånger om året. Lämpliga sittgrenar kommer att sättas upp på plats för att underlätta födosök.

Kungsfiskardammen

Skvattemölla Kvarn Utställningar samt fågelvandringar med fokus på kungsfiskaren. Projektets kungsfiskarambassadörer.

Arne levererar sandmassor till en brink under uppbyggnad

Andra aktörer som engagerat sig med stor hjälp i projektets initieringsskede är Arne Pålsson. Vi riktar ett stort tack för detta engagemang till Arne och hans familj som bidragit med mycket hjälp samt nödvändigt materiell och lokaler för dessa insatser.

Nyheter:

Kungsfiskarprojektet finns nu på facebook.

Ni kan nu följa kungsfiskarprojektets arbete på facebook

Sponsring av projektet.

Inom kort kommer information att läggas upp på hemsidan om hur du kan stödja projektets arbete. För mer information kontakta projektansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta projektansvarig

   
             
Om projektet Intressanta fakta om kungsfiskaren Sten Svensson en pionjär Rapportera in din observation av kungsfiskare Kungsfiskaren relaterade länkar